Cart Buy Now or Call 02-739-5900
Search

Route Management

 บริหารเส้นทางการเดินรถ           

     การขนส่งสินค้าขององค์กรธุรกิจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ามีการจัดเส้นทางการเดินรถที่ดี เพื่อลดปัญหาระหว่างการขนส่งและเป็นการช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นซึ่ง Prosoft GPS มีระบบ Route Management ที่จะสามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการเส้นทางในการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดเวลาที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็นและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรธุรกิจของท่าน เนื่องจากสินค้าได้ส่งถึงมือลูกค้าตรงเวลาและถูกสถานที่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
     ในองค์กรธุรกิจที่มีการจัดส่งสินค้า ปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันที่องค์กรโดยทั่วไปควรตระหนักถึง และหาหนทางจัดการกับปัญหานี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการเดินรถเพื่อส่งสินค้า ซึ่งถ้าบริษัทมีแบบแผนในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ดีเช่น การตรวจสอบว่าสินค้าได้ส่งถึงมือลูกค้าตามกำหนดหรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบว่ารถไปส่งของให้ลูกค้าถึงจุดไหนแล้ว ซึ่งเป็นการดูการส่งสินค้าแบบ Real-Time ก็จะส่งผลให้ต้นทุนในการจัดส่งสินค้าลดลง และทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
 

  Flow

    

 

 

Tools

     Prosoft GPS มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารเส้นทางการเดินรถได้อย่างมีแบบแผนและยังสามารถตรวจเช็ค
      สถานะการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้  
      
  Calculate Fastest
      เป็นการจัดเส้นทางใช้สำหรับวางแผนในการจัดเส้นทางการเดินรถในการส่งของเพื่อให้ได้ระยะทางที่ใกล้ ลดค่าใช้จ่าย
       จากการเดินรถมากที่สุด และให้ทันต่อเวลาในการส่งของให้กับลูกค้า ณ จุดต่างๆ โดยสามารถเลือกจัดเส้นทางจากใบ
       ส่งสินค้า (Shipment) หรือใบกำกับภาษี (Invoice) ได้

  Calculate Route
      ใช้สำหรับคำนวณเส้นทางการส่งของเพื่อใช้แสดงระยะทางในรายละเอียดเส้นทาง โดยสามารถเลือกคำนวณได้จาก
        เส้นทางที่สั้นที่สุด หรือคำนวณตามเวลากำหนดส่งสินค้าได้ตามความต้องการของผู้ใช้

  Route Frequency
      เป็นการประมาณการส่งของที่ใช้คำนวณสรุปยอดในการส่งของให้กับลูกค้าในแต่ละเดือน ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะดึงข้อมูล
       ส่วนความถี่การส่งของ เพื่อเปรียบเทียบแผนการเดินรถที่กำหนดไว้กับการเดินรถจริง เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในเรื่อง
       ระยะทาง ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง
และยังสามารถประมาณการการเดินรถเพื่อประเมินจำนวนรถและจำนวน
       พนักงานขับรถว่าเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งหรือไม่ เพื่อเปรียบเทียบแผนการเดินรถที่กำหนดไว้กับการเดินรถจริง
       เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในเรื่องระยะทาง ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง

  Check Shipment status
      ใช้สำหรับการตรวจเช็คสถานะการส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยผู้ใช้สามารถรู้ได้ว่ารถแต่ละคันที่ออกไปส่งของให้กับลูกค้า
       พร้อมใบส่งของนั้น คันไหนได้ทำการส่งของเรียบร้อยแล้วบ้างและจุดต่อไปของการส่งสินค้านั้นเป็นลูกค้ารายไหน หรือ
       คันไหนยังส่งของไม่ถึงมือลูกค้าทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจเช็ค (โทรไปสอบถามพนักงาน) ได้ว่าเพราะสาเหตุใดถึงยังไม่
       ส่งของให้ลูกค้ารายนั้นๆ
   

Key benefit


       ช่วยให้สามารถจัดการบริหารการเดินรถให้เป็นไปอย่างมีระบบตามแผนงานและสามารถตรวจสอบควบคุมค่าใช้จ่ายที่
        เกิดขึ้นระหว่างแผน เช่น ค่าน้ำมัน,  ชั่วโมงการเดินทางของพนักงานขับรถ, ค่าที่พักกรณีต้องค้างคืน, ค่าสวัสดิการต่างๆ
        ที่ต้องจ่าย เป็นต้น สามารถสรุปตามแต่ละแผนงานได้

       ช่วยจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพื่อเข้าทำงานตามแผนการเดินทางได้อย่างมีระบบ เช่น จัดสรรรถที่จะใช้ในแต่ละแผนงาน จัด
        สรรพนักงานขับรถที่ต้องทำงานในแต่ละแผน  เป็นต้น

       ช่วยประเมินแผนการเดินรถและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างแผนและการทำงานจริง เพื่อนำไปวิเคราะห์การทำงานให้มี
        ประสิทธิภาพการเดินรถมากที่สุด
Feature List

      สามารถกำหนดเส้นทางส่งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและใช้ประโยชน์สินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

      สามารถกำหนด zone ของลูกค้า เพื่อนำมาจัดกลุ่มลูกค้าได้

      สามารถตรวจสอบสถานีที่ให้บริการลูกค้าที่ใกล้สุดได้

      กรณีการเดินทางมีการเปลี่ยนแผนขณะเดินทาง สามารถปรับเปลี่ยน หรือสลับรถพนักงานขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสนับสนุนการตัดสินใจให้คุณสามารถจำลองสถานการณ์ได้ไม่จำกัดในการระบุค่าใช้จ่ายและ
       ลดต้นทุน การเดินทางสามารถตัดสินใจได้ง่ายถึงการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลเส้นทางก่อนที่จะนำมาใช้หรือยกเลิก

      สามารถเปรียบเทียบแผนการเดินรถแต่ละแผน เพื่อดูค่าใช้จ่าย เวลา อัตราน้ำมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
       การทำงานของรถได้

      สามารถประมาณการการเดินรถได้  จากความถี่ในการส่งของลูกค้าเพื่อประเมินจำนวนรถจำนวนพนักงานขับรถว่าเพียงพอ
       ต่อการให้บริการขนส่งหรือไม่

      สามารถประเมินค่าใช้จ่ายจากแผนการเดินทางทั้งหมด เช่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าพนักงานขับรถ เป็นต้น

      สามารถแสดงเส้นทางการเดินรถแต่ละเส้นทางด้วยแผนที่อย่างละเอียด

      สามารถบอกถึงระยะทางและระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ส่งของลูกค้าแต่ละรายได้

      สามารถเลือกสร้างแผนการเดินทางโดยมองรถตาม Zone หรือตามใบส่งของได้

      สามารถจำลองเส้นทางแนะนำเลือกการเดินทางได้ และประเมินค่าน้ำมัน ระยะทาง เวลาได้

      สามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับที่วางไว้ได้